Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen

1.1. In deze voorwaarden wordt Bircon Networks gevestigd te Amsterdam aan de Poortland 30  – Aangeduid als Bircon Networks en haar contract partner als afnemer.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Bircon Networks.

1.3. Naast deze algemene voorwaarden kan Bircon Networks aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

1.4. Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden Bircon Networks heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gaan overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

 1. Offertes

2.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2.2. De prijscouranten en prijs vermeldingen van Bircon Networks zijn geen offerte.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie-opdracht van Bircon Networks op haalbaarheid is beoordeeld. Bircon Networks heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.

 1. Afbeeldingen

4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

4.2. Alle door of in opdracht van Bircon Networks gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Bircon Networks en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

4.3. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Bircon Networks te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Bircon Networks van € 250 per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.

 1. Prijzen

5.1. De zaken van Bircon Networks worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Bircon Networks. De diensten van Bircon Networks worden verricht tegen de prijs die Bircon Networks na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

5.2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

5.3. Alle prijzen zijn exclusief btw., af magazijn Bircon Networks.

 

6.Verzending/aflevering

6.1. Alle goederen / artikelen worden pas dan geleverd als het volledig factuurbedrag voldaan is.

6.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Bircon Networks de wijze van verzending. In geval Bircon Networks de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Bircon Networks. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. Bircon Networks biedt u altijd de mogelijkheid om bestelde artikel(en) af te halen.

6.3. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.

6.4. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door Bircon Networks op te geven opslagplaats, heeft Bircon Networks het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan Bircon Networks toekomende rechten.

 1. Leveringstermijnen

7.1. De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Bircon Networks.

7.2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

7.3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Bircon Networks na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Bircon Networks een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

7.4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere aktie jegens Bircon Networks. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Bircon Networks of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

 1. Betaling

8.1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval Bircon Networks een factuur zendt, dient betaling direct te geschieden, of uiterlijk binnen acht dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle goederen worden pas dan geleverd als het volledige factuurbedrag voldaan is.

8.2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.3. Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Bircon Networks verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

8.4. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Bircon Networks tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan Bircon Networks tebetalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 113,45 per factuur.

8.5. Niet tijdige betaling geeft Bircon Networks het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

8.6. Bircon Networks is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Bircon Networks te verrichten prestaties, een en ander op een door Bircon Networks aan te geven wijze.

8.7. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

8.8. In de behandeling genomen reclames en/of garantie aanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

8.9. Wissels worden onder het aanrekenen van disconto kosten en slechts na voorafgaand schriftelijke akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. Bircon Networks garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.

8.10. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.

8.11. Bircon Networks staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

9 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

9.1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door Bircon Networks uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schade vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.

9.2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Bircon Networks de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.

9.3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Bircon Networks de zaken aan Bircon Networks ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Bircon Networks of aan de door Bircon Networks aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.

9.4. Bircon Networks verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Bircon Networks ten behoeve van andere aanspraken die Bircon Networks op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van Bircon Networks zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 453,78 voor ieder dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.

9.5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Bircon Networks tot volledige voldoening van al hetgeen Bircon Networks van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden

 1. Reclames

10.1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Bircon Networks kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Bircon Networks geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.

10.2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

10.3. Indien een reclame door Bircon Networks gegrond wordt bevonden, heeft Bircon Networks het recht te harer keuze:

10.3.1. de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;

10.3.2. het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Bircon Networks worden afgegeven;

10.3.3. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

10.4. De afnemer dient in een voorkomend geval Bircon Networks onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

10.5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Bircon Networks aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt en voorziet met RMA nummer, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Bircon Networks op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Bircon Networks deze zaken aan de afnemer afleverde. Afnemer dient altijd de artikelen shockproof en indien noodzakelijk anti-statisch verpakt en verzekerd terug te sturen.

10.6. Software en nieuwe artikelen als geheugen modules, enz waarvan het zegel is verbroken, kunnen nimmer worden geretourneerd

 1. Garantie

11.1. Bircon Networks staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

Bircon Networks verleent 1 Jaar aan eind klanten en 3 maanden garantie voor Resellers tenzij dit anders vermeld.

11.2. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend

11.3. Indien de afnemer aan Bircon Networks een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgifte datum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Bircon Networks. De afnemer zal alsdan Bircon Networks vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak

11.4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Bircon Networks verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van Bircon Networks zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

11.5. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (batterijen, drums, toners e.d.) geeft Bircon Networks garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

11.6. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Bircon Networks op te geven adres.

11.7. Voor zaken met een door andere dan Bircon Networks bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

11.8. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

11.8.1.indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd

11.8.2.indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Bircon Networks zijn verricht.

11.8.3.bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

11.8.4.indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

11.8.5.indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.

11.8.6.indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

 1. Handelsmerk

12.1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Bircon Networks afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

 

 1. Aansprakelijkheids beperkingen

13.1. Bircon Networks, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

13.2. Onverminderd het vorenstaande is Bircon Networks in ieder geval nimmer aansprakelijk:

13.2.1.wegens niet, of niet tijdige levering;

13.2.2.voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.

13.2.3.in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 13;

13.2.4.indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;

13.2.5.voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in de bedrijfsruimte van Bircon Networks bevinden;

13.2.6.voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulp personen;

13.2.7.voor schade veroorzaakt door geleverde software;

13.2.8.voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;

13.2.9.voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen

13.3. Indien Bircon Networks in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Bircon Networks slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

13.4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Bircon Networks nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

13.5. De afnemer zal Bircon Networks vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Bircon Networks.

13.6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Bircon Networks of haar leidinggevende ondergeschikten

 

 1. Niet-toerekenbare tekortkomingen

14.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Bircon Networks niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Bircon Networks niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Bircon Networks als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

14.2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, natuurrampen, mobilisatie transport-onmogelijkheden, invoer-belemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Bircon Networks alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeid-stoornissen en gebeurtenissen welke door Bircon Networks redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

14.3. Bircon Networks heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Bircon Networks is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Bircon Networks gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Bircon Networks behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

14.4. Bircon Networks heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade

 1. Ontbinding

15.1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Bircon Networks niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Bircon Networks te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

15.2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft Bircon Networks het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

15.3. Bircon Networks is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

15.3.1. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Bircon Networks schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

15.4. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.

15.5. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Bircon Networks verrichte prestaties, en heeft Bircon Networks onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

16.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

16.2. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Midden-Nederland, locatie Amsterdam, neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Bircon Networks en afnemer, tenzij Bircon Networks er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Translate »
Privacy-instellingen
Naam Ingeschakeld
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Cookies
We gebruiken cookies om u een betere wegsite-ervaring te bieden.

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.